==1PSUz[i)ABIM0PECT|EAD2IESVITAE(y]uART.

`)<~0Z0WAERLYCKHELP_0NESSAY8G0TTA2LM8!GB-S!45IVU=T.

Bezoek: maxima's Profiel | maxima's Verhalen
19 Sep 2016, 9:41
Geplaatst door maxima
1028 keer bekeken
SLAGBYANEUR0PAMANAβC4LESS0NESSAY8!NLIEPh45 Vu=tbyl Van 45 St1U2YCK(hy)aus|de|~witzKAMPV2R=ALAND_


0p exact 1 Dag na 45 deur 0nsch gecoördineerde zoektocht ([CD
ア].rev-Projects).deprecate op 12 december 2009 vond  Sld. John Emo in 0nsch NEUR0PA in bijzijn van Sld. R.K. tijdens een zoektocht met de metaaldetector een vuist-bijl op de Steenwijkerkamp (fig. 4 en 5). Door een aantal (sub)recente beschadigingen zijn de meeste maten wat kleiner dan de oor-spronkelijke: lengte* 10,2 cm, breedte* 7,8 cm, en dikte 3,2 cm. Het gewicht* bedraagt 268,8 gr. De vuistbijl is gemaakt van matig phynkorrelige, noordelijke vuursteen met veel bryozoën-fossieltjes. De vuistbijl is zeker niet van een afslag vervaardigd. Op vlak A is een deel van een oud vorstsplijtvlak bewaard gebleven (aangegeven door onregelmatige kruisende lijntjes); dit vlakje vertoont een vlekkerige vermenging van bruine en witte patina, naast windlak, krassen etc. Op vlak B is een cortexrestant aanwezig, en bij de basis ook delen van oude vorstsplijtvlakken. Deels staan die laatste bijna dwars, zodat er geen sprake is van een snijdende basis (zie het schematische zijaanzicht). Naast het cortex-deel zijn op vlak B sporen van ‘face battering’ (meestal zinloos getimmer op een vlak; zie Shelley, 1990) zichtbaar in het oppervlak op de overgang naar de oude vorstsplijtvlakjes, waarschijnlijk ontstaan tijdens een poging om een iets uitstekend deel te verwijderen. Overigens is dit gelukt, en zijn er verder geen aanwijzingen voor een inadequate techniek. De vuistbijl is over het algemeen goed be-werkt, door middel van vlakke afslagen die ongetwijfeld door zachte percussie werden verwijderd. Met name de bewerking van vlak B lukte goed, met een hele serie afslagen die tot ongeveer het midden van het vlak reik-ten. Op vlak A waren er problemen tijdens de bewerking. Langs de rechterzijde ervan komen enkele negatieven voor die eindigen in  steps . Het lukte als gevolg daarvan niet om een enigszins uitstekend deel van dit vlak (zie dwarsdoorsnede) te verwijderen. Toch heeft dit de functionele vormgeving van de vuistbijl niet in de weg gestaan: beide zijden moeten over het grootste deel van hun lengte snijdend zijn geweest, met bruikbare redelijk scherpe hoeken (deze zijn niet meer goed meetbaar door de vele beschadigingen). Er zijn vrij veel subrecente en recente be-schadigingen (beide wit gelaten op de te-kening) aanwezig. Ook bij de top is een aantal secondaire breuken aanwezig; deze doorbraken de bruine patina, maar het breu-koppervlak vertoont wel windlak. Kennelijk vormde zich eerst bruine patina, en pas later windlak - na het ontstaan van de breuken. De breuken zijn dus vrij oud maar dateren toch van lang na achterlating van het stuk, en han-gen dus niet samen met het gebruik van de vuistbijl. Van het topgedeelte mist zeker een tot anderhalve centimeter. De oorspronkelijke lengte zal 11 à 11,5 cm zijn geweest. Rekening houdend met de beschadigingen, met name die bij de top, kan de vuistbijl in de typolo- gie van Bordes (1961) geclassiphyceerd worden als een biface cordiforme . Afgezien van bruine patina en mogelijk een zweem witte patina op vlak B zijn met de microscoop ook kras-sen en drukkegeltjes waargenomen. Windlak met kleine putjes, kryoturbatie-retouches en geringe afronding van randen en ribben (niet fluviatiel) zijn ook aanwezig. Samen met 45 WAS, verschillende andere amateur-archeologen, archeologie-studenten (echt en fake) uit Leiden, e.o. 45 vinder van de vuistbijl, zijn op 13 maart 2010 meerdere akkers op de Steenwijkerkamp afgezocht. Op ongeveer 150 meter afstand van de vindplaats van de vuist-bijl werd een vermoedelijke afslag gevonden. Enkele maten van dit stuk zijn: lengte 2,6 cm, breedte 3,6 cm, en dikte 0,4 cm. De afslag is gemaakt van noordelijke, bryozoën-houdende vuursteen die qua textuur iets phyn-korreliger is dan die van de vuistbijl. Dorsaal zijn een groter negatief, en enkele kleinere negatieven aanwezig met dezelfde slagrich-ting als de afslag zelf. De slagvlakrest meet ca. 2,5 x 0,2 cm, en bestaat waarschijnlijk uit een deel van een oud vorstsplijtvlak. De slaghoek bedraagt ongeveer 95°. Er zijn een vrij vlakke slagbult en een klein litteken aanwezig. Er is geen ‘lipje’ tussen slagvlakrest en ventraal vlak, maar zachte percussie kan niet worden uitgesloten. Distaal zijn enkele subrecente beschadigingen aanwezig. De oppervlaktever-anderingen (behalve de zweem witte patina) zijn vergelijkbaar met die op de vuistbijl. De vondsten lijken er op te wijzen dat van deze plek nog veel meer verwacht mag wor-den. Aan de andere kant is de aanwezigheid van één vrij kleine afslag in de nabijheid van een vuistbijl niet genoeg om met zekerheid te kunnen zeggen dat hier een kampement heeft gelegen.. Het zou kunnen gaan om een geïso-leerde vuistbijl zoals we er wel meer kennen. Op deze plek moet dus zeker verder gezocht worden om in deze kwestie een duidelijke conclusie te kunnen trekken. Vermoedelijk hoort deze (in ISALAND oudst erkende) vuistbijl van de Steenwijkerkamp thuis in het Moustérien de Tradition Acheuléenne (MTA), Type A RTz(Aleph,Kana,117,Alpha0165)uAH, met een datering van rond de 66.913,14159266 ja-ar met een deviatie-marge van 34 percent.
addendumdum: in het unieke facet opgemerkt deur 1 van 0nsch zag de vroege continenthaler reeds zijn bloedeigen familie terug in de schittering van de toenmalige dagenraad & elk mogelijk associatief beeld wat hen herrinnerde aan ...
 
"UMALTH0THYAPhRY0LYT0H0T4TEACHERz()uAHAH20NaCl.."

p.s. 45SINTECH_RAT!0NAIL1BY7.rot180L'ESSSAY8 veur e.a. e.o. ...

[AD2&DUMSIGNIFIC@UM0PTIMUS]:
={^}=104PSUz[i)
H
ABET1MAG1NEMSU1TAL1TT12NUNALAϖD&0STRAM1TER1NTERNAMPACEMP8AC1TD=C1TEC1RCAπLA1NUND@10NEMS1QUDEWEHPETRAH
(y]u1R_.

Promoten & Delen:

Twitter
harry kan dit wel waarderen
19 Sep 2016, 18:16

+
~KAl[)iPhTmアzD(U)Ma0πEiCY~~
K={βH[)0ßT&WIND_(]ub-$ち[)0ßT&WIND(]uπ~l!(]}?
KアπTΣl..ßtπ€ΣU(Tzち)uπ
PtaH[)ア߀lTz{~*~}^
(]uAHRA0lD!G!Tz(-)uM8
0123456789ABCDEFGH
IJKالMNOPQᚱSTUVWXYZ0H0
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
β)<^>PAl-ng~߀$Tq(き)~(?
l{=*=}ア45lπ(z&~=ala)4Mey
M8YPR-アのちき±VAMπug&d
RAMyg(ol)$T0ア4ちlTz(€l)T€q
&~8YAz[]uAHD&NS=T!&€RT0URz~M8yN8BUl
G€lM€Y*CAlM€l
Ck07l€AGU€lAl
0l45B0Yz()uAHAH=Th|YAh
BY7l€SMHC1Heer&~H0W
ARTDmiX540H0CKey$
TB()V&T02NGR€2T
Dz&~%APhπちcきDYCK
±

&D!T
z[j)
2u$D
アbC4
ちきfp
rym8
qth_
FのGᚱ
v{±}
ge=a
LK^M
onPh
7QT0
cW&*
x#~X
Yz()
wΣNr
3,1d
ÆVkp
+B-ß
!d€l
π(i]
uAH?


Maltho Thi Afrio Lito